SCIENTOLOGI: EN FORM FOR SPIRITUEL SELV-IDENTIFICERING

MICHAEL A. SIVERTSEV


INDLEDNING

 Scientologikirkens religiøse budskab og religiøse praksis kommer frem og læres menneskeheden i en tid, hvor spirituelle budskaber ikke er lette at få øje for. Der er mange alvorlige grunde til, at en persons subjektive virkelighed blokeres mod spirituelle budskaber.

 Vi skal blot nævne nogle få grunde:

 1) Den offentlige bevidstheds massesekularisering.

 2) Traditionelle religiøse systemer, dogmer og prakser lader de fleste i samtiden kold.

 3) Konventionelle kirkers skismaer fostrer mistillid og skuffelse, når almindelig troende begynder at søge efter svar på religiøse spørgsmål.

 4) Tab af personlig oplevelse af ens spirituelle grundlag og falsk identificering af selvet med forgængelige værdier, dvs. tab af spirituel identitet, forårsager søgen efter svar på spirituelle spørgsmål uden for de konventionelle rammer. Man taber evnen til at betragte sig selv i en videre spirituel sammenhæng ud over det indeværende liv, og situationen kompliceres yderligere af mangfoldige sociale, politiske, økologiske og kulturelle kriser, hvis kilder slår rod i personens ligegyldighed over for hans egen spirituelle natur. Personen har mistet kendskab til selvet som et spirituelt væsen, hvilket resulterer i ydre ulykker og chok, dvs. personen har mistet sin åndelige identitet og identificerer sig med falske værdier. Ligesom denne falske selv-identificering er gået for vidt, bliver vejen tilbage til sand identitet, til realisering af en selv som et åndeligt væsen, en særlig langvarig vej, en vej til genvinding af spirituel selv-identificering. Tilbagevejen til spirituel selv-identificering går ikke altid gennem et konventionelt religiøst system. Tværtimod søger mange efter veje uden for de konventionelle religiøse systemer, og de er i deres gode ret til at følge en vej til spirituel tilbagevenden og genvinding, der ligger uden for de traditionelle religiøse systemer, hvis traditionerne ikke er i stand til at imødekomme en periodes behov. Scientologien imødekommer med dens religiøse praksis og religiøse budskab behovet og tilbyder en vej til spirituel tilbagevenden. Scientologikirken henvender sig til den person, som blev født i en ikke-religiøs epoke, og benytter sædvaner og tendenser, der blev dannet i denne særlige epoke og er tilstrækkelige til genvinding af spirituel selvbevidsthed. Scientologikirken tager moderne samfunds religiøse og bekendelsesvariationer i betragtning. Derfor er scientologikirkens spirituelle budskab også henvendt til repræsentanter for alle religiøse grupper, og den lader medlemmer af andre religioner praktisere scientologi og medlemmer af scientologien beholde deres medlemskab i andre religioner.

 Scientologikirkens mission har en særlig betydning i post-totalitære lande. Alle ovennævnte blokeringer mod spirituel tilbagevenden i den moderne verden mangfoldiggøres i en post-totalitær periode, hvilket har tilføjet ekstremt vigtige problemer, der er ukendte i lande med avancerede demokratiske institutioner, såsom genopbygning af civilsamfundets institutioner, der blev fuldstændigt udslettede i perioden med totalitære regimer. Der tænkes her på institutioner til social og lokal selvstyre og nødvendigheden af at træne befolkningen i færdigheder i fælles opbygning. Og det er netop her, scientologikirkens erfaring i at opbygge fællesskab og dens teknologi til spirituel træning kan spille og allerede spiller en betydningsfuld rolle i skabelsen af et nyt spirituelt grundlag, hvori ikke-totalitære myndigheder også er til stede.

 Situationen vanskeliggøres af de etniske og politiske konflikter, der konstant truer med at udvikle sig til internationale og inter-religiøse situationer i denne post-totalitære periode. Og den erfaring, scientologikirken har i vellykket inter-religiøst arbejde, er derfor også af presserende betydning for nye stater, lande og territorier.

 Scientologi henvender sig til den person, som er rede til gå i gang med at søge sin sande spirituelle natur ved egen kraft. Scientologi giver klare løfter og kriterier for opfyldelse af disse løfter. Dette er af ganske særlig betydning for mennesker, som er tvunget til kun at stole på sig selv og sine egne kræfter, og som samtidig søger efter et spirituelt grundlag og motivering til personlig uafhængighed og selvstændighed i en spirituel sfære. Der er mange af den slags mennesker i alle sociale lag og professioner i det moderne Rusland, hvad der forklarer scientologiens hurtige og varende succes i det nye Rusland. Så hvad er det ved dens indre religiøs-spirituelle karakter, der gør scientologien tiltrækkende for selvstændigt tænkende, aktive og saglige personer i den post-totalitære æra? Til besvarelse heraf er man nødt til at erkende nogle af de fundamentale træk ved scientologien som en doktrin og som en organiseret trosretning såvel som dens værdi for folk, som ikke fandt svar i den traditionelle kirke.

 Det er især nødvendigt at besvare følgende spørgsmål: Hvad i scientologien udgør dens teologiske system? Hvorledes behandler den problemet med at varetage hellig viden? Hvilken struktur har scientologiens spirituelle budskab? Hvilken struktur har den ny værensform i scientologien, og hvad er dens forståelse af det absolutte?

 I foreløbig besvarelse af disse spørgsmål vil vi prøve at klarificere grunden til scientologiens hurtige succes i Rusland og i de post-totalitære lande som helhed.

(../..)

< :-) <       ^ :-) ^      > :-) >