SCIENTOLOGY

R…GIS DERICQUEBOURGIII. VIII. Verwijzing naar godsdienstige gebruiken

De ondervraagde personen spraken alleen over godsdienstige gebruiken om hun eigen tekortkomingen onder de aandacht te brengen. Niemand noemde de overeenkomst tussen boeddhisme en Scientology, hoewel dit verband door L. Ron Hubbard wordt bevestigd, die de punten die beide gemeen hebben benadrukte, maar het gebrek aan impact van het boeddhisme op de wereld betreurde. Deze weglating gaat samen met de veronachtzaming van de wetenschap. De gelovigen proberen niet hun geloof te verdedigen met een verwijzing naar externe factoren. Wat zij voor zichzelf hebben bevestigd schijnt voldoende te zijn. Zij voelen zich niet genoodzaakt hun geloof tegenover anderen met theologische bewoordingen te bekrachtigen, noch om zichzelf tegen een achtergrond van godsdienstig denken te plaatsen, ook al heeft L. Ron Hubbard overeenkomsten vastgesteld tussen Scientology, het boeddhisme, en diverse oude filosofische godsdiensten. De manier waarop sommige leden Scientology rechtvaardigen wijkt in geringe mate af van de officiŽle documenten. De “wetenschap gebaseerd op vaststaande feiten” is meer een “wetenschap gebaseerd op vaste overtuiging”, die alleen wordt aangenomen wanneer zij door persoonlijke ervaringen is bevestigd. Hieruit volgt dat geloof is gebaseerd op waarschijnlijkheid en gerelateerd is aan de positie die het lid heeft bereikt op de spirituele schaal. Anderzijds worden dogmatische bekrachtigingen met betrekking tot de technieken van de beweging algemeen aanvaard. We hebben hier niet te maken met waarneembaar bewijs van de waarheid, dat leidt tot een gedragspatroon dat we zien bij bekering tot godsdiensten die de leer van de verlossing aanhangen. Bij deze godsdiensten bidden de gelovigen omdat zij de geloofsstructuur aanvaarden, die tot bidden aanzet. De Scientoloog stapelt de ene overtuiging op de andere, tot hij voldoende bewijs voor de waarheid meent te hebben. Een Scientoloog vertelde mij, dat hij er de voorkeur aan gaf te spreken van “voortdurende bekering”. Hun geloof lijkt een fides efficax te zijn, aangezien de gelovigen beweren dat zij in Scientology een instrument hebben ontdekt met behulp waarvan zij de samenleving kunnen begrijpen en zowel die samenleving als de hele wereld kunnen veranderen.


< |-) <       ^ :-) ^       > =-) >